IREB
                  CPRE
ireb-sve.requirements.org.pl

requirements.org.pl
Sammannfattning:
En IREB-kursplan baserad kurs ger breda grundkunskaper i kravhantering samt förbereder för certifieringsexamen ”IREB CPRE Foundation”
Förkunskaper:
Inga speciella förkunskaper krävs
Målgrupp:
Kravingenjörer, verksamhetsanalytiker, programmerare, testare, kvalitetsansvariga, projektledare
Kurslängd:
2½ - 3 dagar
Kursprogram:
1.    Inledning och grundkunskaper
2.    System och systemkontext
2.1 System, systemkontext och gränser
2.2 Att bestämma systemgränser och kontextgränser
3.    Kravinsamling
3.1 Kravkällor
3.2 Att kategorisera krav enligt Kano-modellen
3.3 Kravinsamlingstekniker
4.    Kravdokumentation
4.1 Dokumentdesign
4.2 Dokumentationstyper
4.3 Dokumentstrukturen
4.4 Användning av kravdokument
4.5 Kvalitetskriterier för kravdokument
4.6 Kvalitetskriterier för krav
4.7 Ordlista
5.    Kravdokumentation i naturligt språk
5.1 Språkeffekter
5.2 Kravkonstruktion med hjälp av mallar
6.    Modellbaserad kravdokumentation
6.1 Vad betyder termen "modell"?
6.2 Målmodeller
6.3 Användningsfall
6.4 Tre kravperspektiv
6.5 Kravmodellering utifrån dataperspektiv
6.6 Kravmodellering utifrån funktionsperspektiv
6.7 Kravmodellering utifrån beteendeperspektiv
7.    Validering och förhandling av krav
7.1 Grunderna av kravvalidering
7.2 Grunderna av kravförhandling
7.3 Kvalitetsaspekter för krav
7.4 Kravvalideringsprinciper 
7.5 Kravvalideringstekniker
7.6 Kravförhandling
8.    Kravhantering
8.1 Att tilldela kravattribut
8.2 Kravvyer
8.3 Prioritering av krav
8.4 Spårbarhet av krav
8.5 Att versionshantera krav
8.6 Ändringshantering av krav
8.7 Kravmått
9.    Kravverktyg
9.1 Verktygstyper
9.2 Att införa verktyg
9.3 Att utvärdera verktyg
Kursplan
Examen

Mångspråkig ordlista

© PARE 20172